Regulament Concurs „Intră în universul lui King”

SECŢIUNEA 1.

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Grupul Editorial Nemira, cu sediul în oraşul Bucureşti. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţialã.

 SECŢIUNEA 2.

LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfăşura în joi, 14 martie, 2024, exclusiv online, pe platforma Zoom și pe aplicația Kahoot, dar și pe paginile de Facebook și Instagram al editurii. Ora de început a concursului este ora 19:00.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Facebook și Instagram dedicată Concursului.

SECŢIUNEA 3.

DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integralã, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzãtoare în completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să aibã un cont de Facebook,Instagram și Zoom, completat cu o adresă de email validă, nume / prenume reale și aplicația Kahoot instalată.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 99/2000, actualizată, privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, fiind obligatoriu pentru toți participanții la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant in mod gratuit pe toată durata Concursului.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, având obligația de a anunță publicul în mod oficial, în aceeasi manieră în care a fost făcută și informarea initială, pe pagina oficiala de Facebook și Instagram. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea lor in vigoare.

3.4. Participanților la Concurs li se pune în vedere că Regulamentul este redactat în conformitate cu politica Meta de organizare a promoțiilor, valabilă la data demararii Concursului și orice modificare a politicii Meta de organizare a promoțiilor poate atrage după sine și modificarea prezentului Regulament. Totodată, participanților li se pune în vedere că prezentul Concurs, independent de organizarea acestuia pe platformele Meta, nu este organizat, initiat, supervizat, sponsorizat, administrat, asociat sau promovat de Meta, iar marcile promovate sau produsele/serviciile acordate ca si premii in cadrul Concursului nu sunt finanțate (total sau parțial) de Meta.

3.5. Organizatorul are următoarele drepturi:

• dreptul de a refuza / descalifica un utilizator daca acesta nu respecta toate prevederile acestui Regulament, fără a fi obligat să justifice participanților decizia luată;

• dreptul de a șterge din pagina Concursului orice utilizator, fără a anunța utilizatorul în cauză sau participanții si fără a oferi niciun fel de daune în acest sens.

3.6. Participantul la acest Concurs trebuie să fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail și posesor al unui cont valid în rețeaua de socializare Facebook și Instagram și al platformei Zoom, dar să aibă și aplicația Kahoot instalată în perioada Concursului. “Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau de către altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

3.7. Pentru a putea participa la Concurs utilizatorul trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte prezentul Regulament. Participarea la Concurs echivalează cu acceptarea integrală, fara obiecțiuni, de către participanți a prezentului Regulament.

 3.8. Fiecare utilizator participă cu o singură șansă pentru câștigarea premiului oferit, îndeplinește condițiile menționate mai sus și parcurge toate etapele indicate.

SECȚIUNEA 4.

PREMIILE ACORDATE

În cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu sub forma noutăților editoriale semnate de Stephen King care vor apărea la Editura Nemira.

SECȚIUNEA 5.

MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiul acordat de catre Organizator in cadrul acestuia, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE din prezentul Regulament, trebuie sa urmeze intocmai pasii mentionati in urmatorul mecanism:

  • să acceseze pagina de Facebook și Instagram Nemira
  • să acceseze link-ul de Zoom pe care îl vom pune la dispoziție în ziua concursului
  • să aibă instalată aplicația Kahoot

Castigatorul va fi anuntat pana pe 15.03.2024 si va fi selectat persoana care obține cel mai bun scor în cel mai scurt timp în cadrul jocului de Kahoot. Acesta este desemnat direct din aplicație și se va lua in considerare numai o singura inscriere pentru fiecare participant si anume prima inscriere pentru fiecare user.

5.2. Fiecare Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte obligatorii in vederea inscrierii si participarii sale valabile la Campanie:

– Materialele cu continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva sau scene de violenta sexuala sau de cruzime, scene care prezinta sau sugereaza acte sexuale, care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata, care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinta consum excesiv de alcool, care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care contin publicitate sau materiale promotionale ale unor terti, care contravin Regulilor Casei ale editorii Nemira

5.3. Participantul nu va incarca materiale comerciale, publicitare si nici nu va transmite comentarii, de natura comerciala care, in mod direct sau indirect promoveaza anumite produse sau servicii, promotii, campanii etc.

5.4. Castigatorii vor fi contactati din partea Nemira pe data de 20.03.2024.

5.5. Participantul este singurul responsabil pentru consecintele directe sau indirecte ale publicarii unor comentarii in cadrul acestei Campanii.

5.6. Organizatorul are urmatoarele drepturi: – trimiterea unui comentariu nu este o garantie ca acesta va participa la concurs, organizatorul avand dreptul sa refuze/descalifice orice comentariu care nu respecta prevederile acestui Regulament; – Organizatorul are dreptul de a inlatura comentariile trimise de catre Participanti, daca ulterior publicarii Organizatorul descopera ca nu au fost indeplinite conditiile concursului; – Organizatorul este indreptatit/a sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui concurs, desfasurarea in bune conditii a acesteia. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea in mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul/Agentia va notifica autoritatile competente cu privire la aceste fapte si totodata va putea solicita atragerea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 6.

SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

6.1 Acordarea premiului oferit in cadrul concursului se face pe baza clasamentului făcut de aplicația Kahoot. Participantilor la Concurs nu le este impusa vreo taxa de participare la acest Concurs si niciun fel de cheltuieli indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (de ex. cheltuieli generate de accesul la Internet in vederea inscrierii la Concurs. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

6.2 Dupa ce castigatorul a fost contactat de Nemira in termenul specificat mai sus, i se va cere sa trimita, până în data de 21.03.2024, ora 23:59 date cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa fizica la care poate fi trimis pachetul si un numar de telefon la care poate fi contactat. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare in vederea validarii Participantului, cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a Premiului. Lipsa furnizarii integrale a informatiilor atrage dupa sine imposibilitatea confirmarii conditiilor de inscriere si, prin urmare, a ridicarii premiilor in cauza.

6.3 Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care participantul nu raspunde la mesajul privat, nu vorbeste limba romana, are deficiente vizuale/auditive sau de alta natura. Participantul care nu poate fi contactat, indiferent de motiv, conform prezentului Regulament va fi desemnat necastigator si se va trece la contactarea rezervei extrase.

6.4 Participantul declarat castigator are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra in posesia Premiului prin intermediul mesajului transmis Organizatorului conform art.

6.5 Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de Organizator si se considera a fi irevocabil, Organizatorul declarand necastigator asemenea Participant si trecand la contactarea rezervei extrase.

SECȚIUNEA 7.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfunctionalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfășurare a Concursului.

SECȚIUNEA 8.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Concursului. Prin participarea la Concurs, Participantul își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca Organizatorul să foloseasca datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizează, în scopurile prevăzute în prezentul Regulament. Editura prelucreaza datele cu caracter personal și informațiile transmise de către Participant cu bună credință, asigurand păstrarea confidențialitătii și respectarea dreptului acestuia la viață privată, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislației în vigoare.

8.2 Participantul, odată cu înregistrarea online în vederea participării la Concurs, este de acord ca atât Nemira în calitate de operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele personale obținute de la Participant, în următoarele scopuri: (i) organizarea și desfășurarea Concursului, precum și desemnarea câștigătorului;

SECȚIUNEA 9.

LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instanțelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

SECȚIUNEA 10.

FORȚĂ MAJORĂ

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament Oficial.

 10.2 Dacă o sițuatie de forță majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participanților la Concurs pe pagina de Facebook si Instagram, în termen de 5 zile de la apariția evenimentului de forță majoră sau caz fortuit, existența acestuia.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *